Moderne hersenkunde
Omslag in denken

Scholing in de Brein-Omgeving Methodiek
Achtergrond en structuur

Moderne hersenkunde
Omslag in denken


Achtergrond

In beginsel zijn de cursussen van het BreinCollectief opgezet voor het begrijpen en toepassen van de Brein-Omgeving MethodiekTM (BOM) van dr. Anneke van der Plaats. Na evaluatie van onze cursussen én van de markt leggen we het accent op daadwerkelijk invoeren in de praktijk: implementeren.

Er zijn nu korte cursussen die de implementatie van één onderdeel van de BOM behandelen. Alle cursussen geven nu méér aandacht aan het toepassen, invoeren én het in uw organisatie borgen van de BOM.

In alle Implementatie-Cursussen leert men een verbeterplan opstellen en uitvoeren. Bij de leergang voor BOM-Specialist heeft dit geleid tot meer lesdagen in vergelijking met de oude BOM-Coach cursus. Ook is er meer tijd tussen de lessen om het geleerde in praktijk te brengen. De cursist brengt haar resultaten en opgedane ervaringen weer in en het kan aldus besproken worden met de docent en de mede cursisten. Hiermee bewerkstelligen wij dat de cursist leert om te gaan met tegenvallers naast de successen. Ze krijgen daarmee gerichter aangeboden wat er voor hen nodig is voor een succesvolle implementatie van de BOM.

In ontwikkeling

Wij hebben ervaren dat bij veel mensen met een hersenbeschadiging het gedrag positief verandert door het toepassen van de BOM. Maar er is ook een groep die daar onvoldoende mee wordt bereikt (psychiatrie, …). Toch blijkt dat ook zij baat kunnen hebben van de BOM mits men dieper ingaat op dat probleemgedrag. Met de Implementatie-Cursus Oplossing Probleemgedrag als basis gaan wij hiervoor onze leergang uitbreiden met de Specialist Probleemgedrag.

Voor hen die als specialist ook een coach voor de organisatie moet zijn ontwikkelen wij een kopcursus

In de 2e helft van 2021 verwachten wij ook aan te bieden:

Leergang Specialist Probleemgedrag
Kopcursus Brein Omgeving Coach


Opbouw

Wij bieden diverse instap-cursussen, meerdere cursussen voor een specialisatie en een leergang.

Als instap-cursus kunt u kiezen voor één dag oriëntatie.
Hier maakt de cursist kennis met de methodiek (BOM), de werking van de hersenen en wat een Gunstige Omgeving betekent. U kunt kiezen uit:

Brein-Omgeving Methodiek (BOM),
de BOM Toegespitst op Probleemgedrag,
de BOM Toegespitst op Beleefplekken.

U kunt echter ook beginnen met een Basis-Cursus voor de specifieke zorgomgeving die uw organisatie is. De cursist maakt hier uitgebreid kennis met de BOM, begrijpt de methodiek en leert hoe die ingezet kan worden om een Gunstige Omgeving voor mensen met een hersenbeschadiging te creëren. Dit omvat onderzoek doen, verbeteringen bedenken én een plan opstellen en toepassen. Ook is er aandacht voor borging. U kunt kiezen uit: 

Basis Zorgondersteuners (5 dagdelen), 
Basis Thuiszorg (11 dd), 
Basis Intramuraal (11 dd).

Indien u één onderdeel van de BOM uitgebreid in uw organisatie wilt implementeren, kies dan voor één van onze Implementatie-Cursussen.
De cursist doorgrondt één van de pijlers van de BOM en kan dat uitgebreid in uw organisatie toepassen. Hij of zij zal een ambassadeur zijn voor een specifiek aandachtsgebied van de BOM. Dit kan o.a. uw oplossing zijn indien uw organisatie een bepaalde fase ingaat waar dat aandachtsgebied zich manifesteert.
De cursist kan op dat onderdeel een grote bijdrage leveren aan een Gunstige Omgeving van hen met een hersenbeschadiging. Onderzoek, analyse, verbeter-voorstellen, implementeren en borgen maken deze cursus een afgeronde en praktische bijdrage aan uw organisatie voor welbehagen van uw cliënten; ook omdat de cursist leert om zorgmedewerkers, familie e.a. disciplines te betrekken en te enthousiasmeren. U kunt kiezen uit: 

Implementatie Fysieke Omgeving (12 dagdelen), 
Implementatie Tijdsbesteding (9 dd),
Implementatie ADL/HDL (11 dd),
Implementatie Oplossing Probleemgedrag (11 dd)

Maar als u all-round specialisten voor de toepassing van de Brein-Omgeving Methodiek voor uw organisatie wilt, kies dan voor onze leergang die opleidt tot Brein-Omgeving Specialist. In een periode van 18 maanden krijgt de cursust alle facetten van de BOM uitgelegd. Met alle aandachtsgebieden als één geheel wordt de BOM uitgelegd en wordt de cursist getraind in het adviseren én uitvoeren van goed onderbouwde verbeter-voorstellen. Met een Brein-Omgeving Plan en een Borgings-Plan blijft uw organisatie steeds de vinger aan de pols houden van uw cliënten met een hersenbeschadiging. U kiest dan voor:

Leergang Brein-Omgeving Specialist